Verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Volharding 5 te Denekamp.

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Volharding 5 te Denekamp..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaak: 850486 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland heeft besloten een verkeersbesluit te nemen. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het BesluitHet aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Volharding 5 te Denekamp, door het plaatsen van het verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij/ten behoeve van de aanvrager.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Van de aanvrager is een verzoek ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren aan de Volharding 5 te Denekamp. Wij hebben de aanvraag positief beoordeeld. De aanvrager beschikt niet over eigen parkeerruimte en is daarom aangewezen op openbare parkeergelegenheden. De inwilliging van het verzoek zal het algemeen verkeersbelang niet in de weg staan. Het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats heeft geen nadelig effect op de verkeersveiligheid in de straat. Wanneer voor de woning van de aanvraagster de aanwezige parkeerplaats wordt aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats, zal er fysiek geen wijziging van de verkeerssituatie optreden.Aangezien de door aanvrager bedoelde locatie ook nu al regelmatig door de aanvrager wordt gebruikt, is er geen sprake van een feitelijke vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dit houdt in dat één parkeerplaats ter hoogte van de Volharding 5 zal worden ingericht als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De parkeerplaats is op de bijgevoegde tekening met een paars vlak aangegeven.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Bij de parkeerplaats wordt een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) geplaatst. Onder het verkeersbord wordt een onderbord geplaatst met het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats wordt gereserveerd. Alleen dat voertuig mag, met vertoon van een gehandicapten-parkeerkaart, gebruik maken van de gereserveerde parkeerplaats.De wettelijke regels In dit geval wordt het besluit genomen op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer voor de gehandicapte. Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. De weg (of weggedeelte) waarop het verkeersbesluit betrekking heeft, moet in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Dinkelland. De grond waarop de parkeerplaats ligt, is eigendom van de gemeente. De gemeente Dinkelland mag dit verkeersbesluit daarom nemen (op grond van art. 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994).Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan:Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl). Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Denekamp, 29 september 2023namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,Teamcoach Openbare Ruimte,W. Lijzenga.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/bgr/2024.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 02-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. bgr-2024-999

Gerelateerde berichten