ASVD - Autocross - Denekamp

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: ASVD - Autocross - Denekamp.

Meer informatie over deze bekendmaking:

ZD-2023-001919   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.   Het besluit: Door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden. Ahuisweg aan beide zijden, voor zover gelegen tussen Penninksbrugweg en Lattropperstraat. Lattropperstraat aan beide zijden, voor zover gelegen tussen huisnummer 61 en huisnummer 89. Door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Penninksbrugweg ter hoogte van kruising Penninksbrugweg/Ahuisweg. Penniksbrugweg ter hoogte van kruising Penninksbrugweg/Lattropperstraat. Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Autosportvereniging Denekamp organiseert een autorodeo aan de Kanaalweg. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.   Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Door plaatsing van afzethekken met bord E1 op 25 augustus 2024, 31 augustus en 1 september 2024. Ahuisweg aan beide zijden, voor zover gelegen tussen Penninksbrugweg en Lattropperstraat. Lattropperstraat aan beide zijden, voor zover gelegen tussen huisnummer 61 en huisnummer 89   Door plaatsing van afzethekken met bord C1 op 25 augustus 2024, 31 augustus 2024 en 1 september 2024. Penninksbrugweg ter hoogte van kruising Penninksbrugweg/Ahuisweg. Penniksbrugweg ter hoogte van kruising Penninksbrugweg/Lattropperstraat.   De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.   Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.   In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Dinkelland is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.   Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.   Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan: Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl). Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.   Denekamp, 26 maart 2024.   Namens burgemeester en wethouders van Dinkelland, Teamcoach Openbare Ruimte. W. Lijzenga

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. f6d131a71cfac7ad7dfd5c249faf963e

Gerelateerde berichten