Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor opladen van elektrische auto’s aan de Kievit in Denekamp.

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor opladen van elektrische auto’s aan de Kievit in Denekamp..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland heeft besloten een verkeersbesluit te nemen. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:1. Door middel van plaatsen van het verkeersbord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’. Dit aan de Kievit tegenover huisnummer 122, een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?Het college heeft in 2016 ‘beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto’s’ heeft vastgesteld. De gemeente wil bijdragen aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer, door het beschikbaar stellen van openbare ruimte voor het plaatsen van laadvoorzieningen en het exclusief bestemmen van parkeerruimte bij die laadvoorziening ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen en door het aangaan van een concessieovereenkomst voor het plaatsen en exploiteren van reguliere laadpalen.De gemeente Dinkelland wil bijdragen aan de ontwikkeling van Elektrisch Vervoer en wil haar inwoners en gasten faciliteren met een oplaadlocatie. Vattenfall heeft een aanvraag ingediend om op het parkeerterrein aan de Kievit te Denekamp een laadvoorziening te realiseren.Verder overwegende:1.Dat de Kievit een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 en dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;2.Dat de gemeente via Vattenfall een aanvraag heeft ontvangen om één laadvoorziening met twee openbare laadpunten te realiseren en dat op basis van de hiervoor genoemde beleidsregel hiervoor een geschikte locatie is aan de Kievit;3.Dat om een optimale benutting van deze openbare laadvoorziening te waarborgen het wenselijk is om nabij het oplaadpunt een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen; waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft om tijdelijk slechts één parkeerplek te reserveren totdat uit het gebruik van de laadvoorziening blijkt dat ook het reserveren van de tweede parkeerplek gewenst is.4.Dat dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op één of twee parkeervakken;5.Dat de aangewezen parkeervakken alleen door elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid parkeerruimte in de wijk voor niet-elektrische voertuigen daardoor afneemt;6.Dat het exclusief parkeren voor elektrische auto’s slechts is toegestaan met als doel de auto op te laden7.Dat dit gebruik geregeld is in artikel 24, lid 1, sub d ten 2e van het RVV 1990, namelijk ‘de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven’;8.Dat het belang van het ontwikkelen van een openbaar oplaadnetwerk van groter belang wordt geacht dan het verlies aan parkeergelegenheid voor algemeen gebruik.9.Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E8 – met het betreffende onderbord – van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;10.Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;11Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel tevens strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;12Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel en dat dit van ondergeschikt belang wordt geacht.Advies politieIn het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. De verkeersadviseur heeft aangegeven te kunnen instemmen met de voorgenomen maatregel.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?Door plaatsing van het verkeersbord E04 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ een onderbord met pijlen, blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is. Dit bord wordt geplaatst op de parkeerplaatsen tegenover de Kievit 122. Hiermee worden een tweetal parkeerplaatsen gereserveerd ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente heeft de mogelijkheid tijdelijk slechts één parkeerplek te reserveren, herkenbaar aan een onderbord met slechts één pijl, totdat uit het gebruik van de laadvoorziening blijkt dat ook het reserveren van de tweede laadplek wenselijk is. BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan:Postbus 11,7590AA Denekamp (of per e-mail aan: info@Dinkelland.nl).Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en is in elk geval voorzien van:1.uw naam, adres en telefoonnummer;2.de datum waarop u het bezwaar indient;3.het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);4.waarom u het niet eens bent met het besluit;5.uw handtekening.Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Denekamp, 30 november 2022.namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,W. LijzengaAfdelingshoofd Openbare Ruimte

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-5-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2022-536818

Gerelateerde berichten