Tijdelijk verkeersbesluit voor de carnavalsoptochten in Denekamp.

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tijdelijk verkeersbesluit voor de carnavalsoptochten in Denekamp..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZD-2022-002206Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.1.Lange Voor; 2.Oranjestraat, voor zover gelegen tussen de Lange Voor en de Oldenzaalsestraat; 3.Oldenzaalsestraat, Voor zover gelegen tussen de Slotsdijk en de Geerd van Woudstraat; 4.Geert van Woudstraat, voor zover gelegen tussen de Oldenzaalsestraat en de Wolter Westerhuessstraat; 5.Wolter Westerhuesstraat; 6.Meester Berninkstraat; 7.Meester Lazonderstraat; 8.Brandlichterweg, voor zover gelegen tussen de Meester Lazonderstraat en de Nordhornsestraat; 9.Churchilstraat, voor zover gelegen tussen de Nordhornsestraat en de Brinkstraat; 10.Brinkstraat; 11Grotestraat; 12Nicolaasplein.door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.het marktterrein gelegen aan de zuidoost zijde van de Lange Voor; 1.Burgemeester Hoogklimmerstraat; 2.Ootmarsumsestraat, voor zover gelegen tussen de Julianastraat en de Hopmanstraat; 3.Hopmanstraat; 4.Brinkstraat; 5.Grotestraat.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? C.V. de Köttelpeer’n heeft een vergunning voor het houden van de jaarlijkse carnavalsoptochten op de zaterdag voor carnaval en op de maandag na carnaval (Rosenmontag) in Denekamp. De optochten vinden plaats op zaterdag 18 februari 2023 en maandag 20 februari 2023. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Op de zaterdag 18 februari 2023 met carnaval zullen er afzethekken met C1 worden geplaatst van 10.00 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen: 1.Lange Voor; 2.Oranjestraat, voor zover gelegen tussen de Lange Voor en de Oldenzaalsestraat; 3.Oldenzaalsestraat, Voor zover gelegen tussen de Slotsdijk en de Geerd van Woudstraat; 4.Geert van Woudstraat, voor zover gelegen tussen de Oldenzaalsestraat en de Wolter Westerhuessstraat; 5.Wolter Westerhuesstraat; 6.Meester Berninkstraat; 7.Meester Lazonderstraat; 8.Brandlichterweg, voor zover gelegen tussen de Meester Lazonderstraat en de Nordhornsestraat; 9.Churchilstraat, voor zover gelegen tussen de Nordhornsestraat en de Brinkstraat; 10.Brinkstraat; 11Grotestraat; 12Nicolaasplein.Op de maandag 20 februari 2023 (Rosenmontag) zullen er afzethekken met C1 worden geplaatst van 12.00 tot 15.00 uur op de volgende plaatsen:het marktterrein gelegen aan de zuidoost zijde van de Lange Voor; 1.Burgemeester Hoogklimmerstraat; 2.Ootmarsumsestraat, voor zover gelegen tussen de Julianastraat en de Hopmanstraat; 3.Hopmanstraat; 4.Brinkstraat; 5.Grotestraat.Er zullen ook opgeleide evenementenverkeersregelaars actief zijn. Tevens worden de afzethekken met C1 door de organisatie zelf geregeld en geplaatst zoals op de tekening in dit besluit aangegeven.De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994.De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: 1.het verzekeren van de veiligheid op de weg. 2.het beschermen van weggebruikers en passagiers. 3.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. 4.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Dinkelland is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan:1.Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl).Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Denekamp, 11 januari 2023namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,Teamcoach Openbare Ruimte,W. Lijzenga.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-5-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2023-16571

Gerelateerde berichten