Tijdelijk verkeersbesluit voor de open dag van de Brandweer in Denekamp.

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tijdelijk verkeersbesluit voor de open dag van de Brandweer in Denekamp..

Meer informatie over deze bekendmaking:

ZD-2023-001301Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.Krabbendijk, voor zover gelegen tussen de rotonde Nordhornsestraat en Achterom.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Brandweer Twente, Kazerne Denekamp organiseert op zaterdag 23 september 2023 een open dag. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen. Dit om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?Door plaatsing van afzethekken met bord C1. Op zaterdag 23 september 2023 aan de Krabbendijk, voor zover gelegen tussen de rotonde Nordhornsestraat en Achterom.De wettelijke regelsEen verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:a. het verzekeren van de veiligheid op de weg.b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Dinkelland is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.Advies politieIn het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan:Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl). Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Denekamp, 26 juli 2023.namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,Teamcoach Openbare Ruimte,W. Lijzenga.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2023-334658

Gerelateerde berichten