Het ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op een gedeelte van de Sombeekweg te Denekamp in de gemeente Dinkelland.

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Het ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op een gedeelte van de Sombeekweg te Denekamp in de gemeente Dinkelland..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders,zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen. In dit ontwerp-verkeersbesluit is aangegeven om welke verkeersmaatregelen het gaat, hoe wij ze gaan uitvoeren en hoe u kunt reageren. Het ontwerp-verkeersbesluit:1.het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Sombeekweg tussen de rotonde Nordhornsestraat en de kruising met de Marconiweg; 2.de verkeersborden zijn een geslotenverklaring voor vrachtauto’s incl. onderbord voor ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’; ze zien eruit als het modelbord in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (model C7 en OB108).waar (en waarom) willen wij verkeersmaatregelen nemen? Op het westelijke deel van de Sombeekweg zijn wij voornemens een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen. Dit besluit wordt genomen met het oog op de goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein aan de Sombeekweg via de Scandinaviëroute. Hierbij aanvullend de leefbaarheid te vergroten aan de westelijke zijde van de Sombeekweg.Het bedrijventerrein aan de Sombeekweg wordt voornamelijk ontsloten voor vrachtverkeer via de Scandinaviëroute aan de oostelijke kant. Via de Scandinaviëroute kan men daardoor sneller rijden in de richting van Oldenzaal en Nordhorn. Doordat de bebouwde kom van Denekamp vrijwel volledig een heeft (behoudens bestemmingsverkeer), gaat al het doorgaande vrachtverkeer al via de Scandinaviëroute. Daardoor is de Scandinaviëroute voor de ontsluiting van het bedrijventerrein de primaire route en is het westelijke gedeelte van de Sombeekweg richting de Nordhornsestraat van minder belang. Gedurende groot onderhoud of calamiteiten aan de Scandinaviëroute of de Sombeekweg kan de geslotenverklaring tijdelijk worden opgeheven, zodat er nog steeds een ontsluiting is voor het bedrijventerrein aan de Sombeekweg.hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?De geslotenverklaring voor vrachtauto’s wordt uitgevoerd middels het plaatsen van borden C7 en OB108 uit de bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Deze worden geplaatst na de kruising Marconiweg / Sombeekweg in de richting van de Diekmanweg en aan de Sombeekweg komende vanaf de rotonde met de Nordhornsestraat. De borden worden herhaald na de zijwegen (Diekmanweg, Achterom en Lindenweg).hoe verloopt de procedure?In “Dinkellandvisie” is een publicatie geplaatst over het ontwerp-verkeersbesluit. Daarin is ook aangegeven op welke manier u een reactie kunt geven (formeel gezegd: op welke wijze u een zienswijze kunt indienen). Als het nodig is, wordt het ontwerp-verkeersbesluit aangepast. Uiteindelijk ontstaat een definitief verkeersbesluit. Ook over dat besluit wordt een publicatie geplaatst in “Dinkellandvisie”. Als u het nog steeds niet eens bent met het definitieve besluit (èn belanghebbende bent) kunt u weer een reactie geven (formeel gezegd: een bezwaar indienen).welke (wettelijke) regels gelden er? Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:•Artikel 2, lid 2: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen voorts strekken tot: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid.•artikel 15, lid 2:Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.Hier staat dat het verkeersbesluit is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en dat voor de maatregelen die wij nu willen nemen een verkeersbesluit nodig is. Zoals eerder gesteld heeft het bedrijventerrein al een goede ontsluiting via de Scandinaviëroute.Tenslotte moet de weg (of weggedeelte) in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Dinkelland. Dat is hier het geval. De gemeente Dinkelland mag dit verkeersbesluit daarom nemen.welk advies vragen wij aan de politie?In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit ontwerp-verkeersbesluit overleg moeten voeren met de politie. De Korpschef van de regiopolitie Twente heeft daarvoor de verkeersadviseur van de politie gemandateerd. In het definitieve verkeers-besluit wordt het advies van de verkeersadviseur vermeld.hoe kunt u een reactie indienen?U kunt op drie manieren een reactie indienen (formeel gezegd: een zienswijze indienen):a.schriftelijk: u kunt een brief sturen aan Burgemeester en wethouders van Dinkelland, ter attentie van afdeling Openbare Ruimte (verkeer), Postbus 30, 7650 AA in Dinkelland;b.e-mail: u kunt een e-mail zenden aan gemeente@Dinkelland.nl en deze richten aan afdeling Openbare Ruimte (verkeer);c.mondeling: bij het Klant Contact Centrum kunt u een mondelinge reactie indienen; het verslag dat daarvan wordt gemaakt, is dan de zienswijze.De datum waarop de publicatie over dit ontwerp-verkeersbesluit in “Dinkellandvisie” verschijnt, is het begin van de periode waarbinnen u een reactie kunt geven. Daarna hebt u 14 dagen de tijd om de reactie in te dienen.Dinkelland, 01-02-2023Namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,Het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte, W. LijzengaDe publicatie over dit ontwerp-verkeersbesluit is geplaatst in “Dinkellandvisie” op 22 februari 2023

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2023-83169

Gerelateerde berichten